HappyNeuron Pro Logo

Fungerar hjärnträning?

  • Av Jesper Egede Andersen, MSc psych., Leg psykolog, specialist i neuropsykologi, ägare av Egede Neuro.

Tvisten

Det har varit återkommande diskussioner de sista åren omkring användandet av olika datorbaserade hjärnträningsprogram i behandlingen av patienter med kognitiva svårigheter. Meningsstridigheterna blev inte mindre av att några företag odokumenterat reklamerade med att användandet av deras program kunde förbättra hjärnfunktioner hos patienter med kognitiva svårigheter orsakade av ADHD eller hjärnskada samt att de påstod att det var möjligt att skydda hjärnan mot att utveckla demens.

 

I 2016 i USA blev ett företag dömt av FTC (den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket) till att betala en bot på två miljoner dollar samt dömt till att dra tillbaka de odokumenterade påståendena. Dessutom visade en undersökning, som företogs av den brittiska tv-stationen BBC i 2010 med 10 000 deltagare, att man inte kunde dokumentera en effekt av användandet av datorbaserade träningsprogram. Detta trots att deltagarna bara skulle träna tio minuter åt gången tre dagar i veckan i sex veckor blev resultatet publicerat med överskriften ”Brain training doesn’t boost brain power, work suggests”.

Brain

Neuroplasticitet

Idén om att det är möjligt att förbättra hjärnfunktionen genom träning har att göra med fenomenet neuroplasticitet. Hjärnan består av många miljoner neuroner som är förbundna i olika nätverk. Genom sinnesintryck och erfarenheter som vi får livet igenom ändras nätverken och nya skapas. Både allmän skolgång och vidaregående utbildningar samt livserfarenheter medverkar till hjärnans utformning och funktion. Detta kallas neuroplasticitet.

 

Ser man teoretiskt på den existerande kunskapen om hjärnans plasticitet är det logiskt att anta att målriktad träning av olika hjärnfunktioner påverkar hjärnans uppbyggning i positiv riktning. Det är ett sådant antagande som ligger bakom användandet av datorbaserad kognitiv träning i behandlingen av patienter med olika typer av kognitiva svårigheter. I hjärnskadeområdet kallar man detta för ”kognitiv rehabilitering” och i psykiatrin kallar man detta för ”kognitiv remediation”.

Träningsprogrammen kan användas som redskap i behandlingen. Genom målriktad repetitiv träning av specifika kognitiva funktioner kan det ske ändringar av hjärnans processer.  Digitala träningsprogram som HappyNeuronPro Professionell Hjärnträning ger samtidigt behandlaren möjligheten att anpassa programmet till patienternas svårigheter och att övervaka utvecklingen av patientens prestationer.

Forskningen

Det har hittills inte utförts tillräckligt med forskning för att entydigt kunna bekräfta att datorbaserad kognitiv träning i sig själv har effekt och medför kognitiva förbättringar. Det är dock flera forskningsprojekt igång i världen som fokuserar på att avklara effekten av att använda träningsprogram som HappyNeuronPro –Professionell Hjärnträning som ett led i behandlingsplanen som erbjuds olika patientgrupper.

Research

Många forskningsprojekt har dock offentliggjort sina resultat. Dessa forskningsprojekt har undersökt effekten av behandling som inkluderar kognitiv träning och användandet av digitala plattformar. Målgrupperna i dessa projekt har varit till exempel friska äldre individer, patienter med schizofreni eller andra psykiska sjukdomar och patienter med efterverkningar av förvärvad hjärnskada eller stroke.

 

När man skall försöka sammanfatta många olika studiers evidens för en typ behandling gör man det med hjälp av så kallade metaanalyser. Ett exempel är en metaanalys utarbetad av Grynzspan et al. (2010). Denna analys var baserad på flera på denna tidpunkt nya studier och den konkluderade att behandling med datorbaserad kognitiv träning av patienter med schizofreni gav det positiva resultatet att den medförde förbättring av flera olika kognitiva funktioner. Andra studier och metaanalyser (till exempel Wykes et al., 2011) pekar åt samma håll. Speciellt intressant är det att metaanalyserna pekar på att effekten av att kombinera kognitiv träning med andra former av specifik träning (till exempel träning av vardagsuppgifter) är större än effekten av åtgärderna när de användes var för sig.

Många av forskningsprojekten som handlar om datorbaserad kognitiv träning riktar sig till patienter med schizofreni eller äldre friska personer. Det är få undersökningar som visar effekten av kognitiv träning i grupper av patienter med kognitiva efterverkningar av huvudskada eller stroke. En systematisk genomgång av all publicerad forskning inom detta område av Bogdanova et al. (2015) indikerar att träning av dessa patientgrupper har en positiv effekt när det gäller uppmärksamhet och exekutiv funktion. Dock är studierna generellt för små och för olika för att man kan dra en samlad slutsats.

Kontroverserna omkring effekten av datorbaserad kognitiv träning kommer troligen att fortsätta. Ett av de senaste inläggen kommer från Harvey et al. (2018) och konkluderar att datorbaserad kognitiv träning har påtagliga positiva effekter i behandlingen av patienter med schizofreni och friska äldre men att tydliga positiva effekter bara kan påvisas när träningen ingår i ett bredare behandling-/remediationsförlopp. Du kan läsa artikeln här.

 

Här kan du se en lista över forskningsprojekt som har genomförts och som är i gång med HappyNeuronPro

Överföring till vardagen

HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning är tänkt som ett redskap i behandlarens ”verktygslåda” som kan användas som en del av en samlad behandlingsplan. Detta redskap gör att patienterna kan träna specifika kognitiva funktioner och på så sätt ”boosta” den praktiskt orienterade träningen. Dessutom ökas motivationen och deras engagemang av att de kan följa sina resultat och framgång med träningen.

Om träningen skall ge en effekt som visar sig i vardagen är det nödvändigt för behandlaren att målrätta arbetet med att indra erfarenheter från patientens vardag in i behandlingen samt att hjälpa med att föra in nya strategier och insikt från behandlingen in i vardagen. Man kan tala om att bygga bro mellan behandlingen och patientens vardag när man överför resultaten till vardagen. Detta är essentiellt om patienten skall ha utbyte av behandlingen. Med andra ord är inte den datorbaserade träningen i sig själv behandlingen men ett redskap som terapeuten kan använda i sin behandling.

Datorbaserad kognitiv träning kan användas i behandlingen på många olika sätt och det finns inte ett sätt som är mer rätt än ett annat. Det handlar med andra ord om att låta den datorbaserade kognitiva träningen komma i samspel med behandlingens andra åtgärder på ett relevant sätt.

 

Om man önskar inspiration till hur datorbaserad kognitiv träning kan integreras i behandlingen kan följande böcker rekommenderas: Cognitive Remediation To Improve Functional Outcomes or Cognitive Remediation for Psychological Disorders: Second Edition.

Cognitive rehabilitation software for occupational therapy, cognitive rehabilitation training in occupational therapy

Konklusion

Som sammanfattning kan man säga att HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning är ett redskap som kan användas i behandling av personer som upplever kognitiva svårigheter av olika orsaker. Effekten av behandling som inkluderar datorbaserad kognitiv träning beror på hur väl behandlaren lyckas med att omsätta erfarenheterna med träningen till patientens vardag.

Vill du veta mer om forskningen?

Här kan du se en lista över forskningsprojekt som har genomförts och som är i gång.

 

Om du är intresserad i att använda HappyNeuronPro – Professionell Hjärnträning  i ett forskningsprojekt, är du välkommen att kontakta oss. Vårt mål är att stödja forskning så mycket som vi kan.

Omtalad litteratur

Controversies in Computerized Cognitive Training. Harvey, PD, McGurk, SR, Mahncke, H, Wykes, T. Biological Psychiatry, Vol. 3 (11), 907-915, 2018.

A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: methodology and effect sizes. Wykes, T, Huddy, V, Cellard, C, McGurk, S, Czobor, P. American Journal of Psychiatry, 168(5):472-85, 2011.

Efficacy and Specificity of Computer-Assisted Cognitive Remediation in Schizophrenia: A Meta-Analytical Study. Grynszpan, O, Perbal, S, Pelissolo, A, Fossati, P, Jouvent, R, Dubal, S, Perez-Diaz, F. Psychological Medicine, 41(1):163-73, 2011.

Computerized Cognitive Rehabilitation of Attention and Executive Function in Acquired Brain Injury: A Systematic Review. Bogdanova, Y, Yee, MK, Ho, VT, Cicerone, KD. The Journal of Head Trauma Rehabilitation 2016.

Sidan uppdaterad den Jun 17,2020

Kontakta oss för att använda HappyNeuronPro i din forskning.

Önskar du se vilken effekt HappyNeuronPro ger i din behandling?

Prova vårt program och se hur det fungerar tillsammans med dina patienter.

KONTAKTA OSS

 

Skicka oss ett meddelande

Adress:
Egede Neuro
Pakhusgården 6
DK-5000 Odense C
E-post: kontakt@professionelhjernetraening.dk

HappyNeuron Pro är ett registrerat varumärke som ägs av HappyNeuron, SBT group.

 

Copyright © 2018 HappyNeuron –